Säännöt

NAPAPIIRIN TYTÖT ry:n SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Napapiirin Tytöt, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistykselle, jonka kotipaikkakunta on Rovaniemen kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälisyys-, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustavalle partiolaiselle varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § JÄSENET

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia jäseniä eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

4 § JÄSENMAKSUT

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § HALLINTO

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimivan lippukunnanjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan lippukunnan varajohtajan vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

6 § TAUSTAYHTEISÖ JA VANHEMPAINNEUVOSTO

Lippukunnan taustayhteisönä on Rovaniemen Seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n asettamissa puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7 § LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa yhdessä hallituksen kanssa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa lippukuntaa

2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa

3) pitää jäsenluetteloa

4) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta

5) valmistella toimintasuunnitelma, talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävä asiat

6) toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset

7) myöntää vuosittain lippukunnan omat ansiomerkit alla olevien myöntämisperusteiden mukaisesti:

Revontuli -palkinto voidaan myöntää lippukunnan jäsenelle tai sen toimintaa edesauttaneelle henkilölle tai ryhmälle. Palkinto on kiertopalkinto, joka luovutetaan ansioituneelle henkilölle tai ryhmälle vuosittain Yrjönpäivän juhlan yhteydessä.

Revontuli -huivisolki voidaan myöntää lippukunnan jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut lippukunnan toimintaan. Solki luovutetaan Yrjönpäivän juhlan yhteydessä.

9 § NIMEN MERKITSEMINEN

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § LIPPUKUNNAN KOKOUS

Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

2) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle

3) toimittaa lippukunnanjohtajan vaali

4) vahvistaa hallituksen jäsenten määrä kuluvalle toimikaudelle

5) toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali

6) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut

7) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkistamaan lippukunnan kuluvan toimikauden tilejä ja hallintoa

8) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin

9) käsitellä muut mahdolliset asiat.

12 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten aiheellisena.

13 § KOKOUSKUTSUT

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

14 § OHJESÄÄNNÖT

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöä.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16 § LIPPUKUNNAN PURKAMINEN

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaisesti.